09:00 - 18:00

Работно време: Пон. - Пет.

Обадете се за консултация

a

Ние ще ви представляваме пред съда по граждански, наказателни и административни дела.

a

В съда

процесуално представителство пред съд.
a

Юридическа документация

изготвяне на юридическа документация.
a

Извършване на правни консултации

a

Работа с регистрите към Агенцията по вписванията.

a

"Непознаването на закона не освобождава от отговорност. Затова пък познаването – често"

Станислав Йежи Лец

Свържете се с нас
a

Nec minor est virtus, quam quaerere, parta tueri.

"Не по–малкo достойнство е да опазиш придобитото от това да го спечелиш"

Свържете се с нас

Нашата кантора ще ви представлява пред съда по граждански, наказателни и административни дела.

Прочетете нашите експертно написани статии или ни последвайте в социалните медии

Виж повече
a

Предлагаме широка гама от правни услуги

a

Процесуално представителство пред съда по граждански, търговски, наказателни и административни дела

a

Изготвяне на юридическа документация: искови молби, жалби, отговори по тях, заявления, договори и др.

a

Правно консултиране по различни казуси свързани със защитата на правата и интересите на клиентите

a

Регистриране на фирми, ЮЛНЦ, промени във вписани обстоятелства, справки в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, Имотен регистър и Централен регистър на особените залози.

a

ТЪРГОВСКИ СПОРОВЕ

Кантората ни е с над 12 години опит в търговски дела, включително такива с голям материален интерес

a

ВЕЩНОПРАВНИ КАЗУСИ

Имаме опит с казуси с недвижими имоти и движими вещи – изготвяне на договори за придобиване, разваляне на сделки по реда на Закона за собствеността и Закона за наследството

a

СЕМЕЙНИ ДЕЛА

Над 10 години опит с дела за развод по съдебен ред и по взаимно съгласие, родителски права, издръжка, изработване на споразумения по Семейния кодекс

a

ТРУДОВИ СПОРОВЕ

Защита и на двете страни по трудовото правоотношение при незаконно уволнение, дела за трудово възнаграждение, трудова злополука

a

НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ДЕЛА

Осъществяване на защита по наказателни дела, включително по досъдебното производство – пред полицейските органи и прокуратурата и в съдебна фаза

a

АДМИНИСТРАТИВНИ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ КАЗУСИ

Обжалване на наказателни постановления, заповеди за принудителни административни мерки, възобновяване на административнонаказателни производства